6,3 млрд.грн. на підтримку аграрного сектору України

Êîìáàéí âî âðåìÿ ñáîðà óðîæàÿ ïøåíèöû íà ïîëå â Çîëîòîíîøñêîì ð-íå, ×åðêàññêîé îáë., â ñóááîòó, 7 èþëÿ 2012 ã.  Óêðàèíå ïî äàííûì íà 13 èþëÿ ðàííèå çåðíîâûå è çåðíîáîáîâûå êóëüòóðû îáìîëî÷åíû íà ïëîùàäè 5,2 ìëí ãà (52% îò ïðîãíîçà), íàìîëî÷åíî 10,7 ìëí òîíí çåðíà ïðè óðîæàéíîñòè 20,6 ö/ãà (â 2011 ã. - 28,4 ö/ãà). Îá ýòîì ãîâîðèòñÿ â ñîîáùåíèè Ìèíèñòåðñòâà àãðàðíîé ïîëèòèêè è ïðîäîâîëüñòâèÿ Óêðàèíû. Ñîîáùàåòñÿ, ÷òî ïøåíèöà óáðàíà íà ïëîùàäè 3,2 ìëí ãà (57%), íàìîëî÷åíî 7,4 ìëí òîíí çåðíà ïðè óðîæàéíîñòè 22,8 ö/ãà, ÿ÷ìåíü îáìîëî÷åí ñ 1,7 ìëí ãà (51%), íàìîëî÷åíî 3 ìëí òîíí çåðíà ïðè óðîæàéíîñòè 17,2 ö/ãà. Ðîæü ñîáðàíà íà 27 òûñ. ãà (9%), íàìîëî÷åíî 56 òûñ. òîíí çåðíà ïðè óðîæàéíîñòè 20,6 ö/ãà. Ãîðîõ îáìîëî÷åí íà 217 òûñ. ãà (83%), íàìîëî÷åíî 288 òûñ. òîíí, óðîæàéíîñòü 16,0 ö/ãà. Îâåñ óáðàí íà 22 òûñ. ãà, íàìîëî÷åíî 30 òûñ. òîíí çåðíà ïðè óðîæàéíîñòè 13,5 ö/ãà.     
Ðàïñ îáìîëî÷åí íà 300 òûñ. ãà (52% ïðîãíîçà), íàìîëî÷åíî 617 òûñ. òîíí çåðíà ïðè óðîæàéíîñòè 20,5 ö/ãà (â 2011 ãîäó 13,5 ö/ãà).   
Ïî óòî÷íåííûì äàííûì ðåãèîíîâ, ê óáîðêå ïîäëåæèò 10,5 ìëí ãà ðàííèõ çåðíîâûõ è çåðíîáîáîâûõ êóëüòóð è ðàïñà (èç íèõ: ïøåíèöû — 5 ìëí 736 òûñ. ãà; ÿ÷ìåíÿ — 3 ìëí 358 òûñ. ãà; ðæè - 301 òûñ. ãà; îâñà - 309 òûñ. ãà ; ãîðîõà - 217 òûñ. ãà). Ïî äàííûì Ìèíàãðîïðîäà, â 2012 ã. ïðîèçâîäñòâî çåðíîâûõ è çåðíîáîáîâûõ êóëüòóð îæèäàåòñÿ íà óðîâíå 45,3 ìëí òîíí. Ôîòî Åâãåíèÿ Ìàëîëåòêè / ÓÍÈÀÍ

Під час засідання Кабінету Міністрів України 7 лютого було прийняте рішення, яке забезпечить підтримку аграрного сектору країни по 5 важливим напрямкам на загальну суму 6,3 млрд. грн. Це дозволить наростити обсяги сільськогосподарського виробництва, збільшити поголів’я і здешевити утримання худоби, здешевити сільськогосподарську техніку для аграріїв, стимулювати садівництво і виноградарство, а також сприятиме розвитку фермерства

Зокрема Уряд спрямовує 945 млн грн. на здешевлення сільськогосподарської техніки для аграріїв. Це дозволить сільгоспвиробникам придбати 5050 одиниць вітчизняної сільгосптехніки за суттєво нижчою ціною. Держава компенсуватиме 25% вартості техніки великим сільгоспвиробникам, а фермерам – 40%, що сприятиме не лише розвитку аграрного сектору, а й дозволить на 20% наростити її виробництво, адже програмою буде охоплений кожен покупець вітчизняної сільськогосподарської техніки., економічному зростанню країни, створенню робочих місць та позитивно вплине на ціни на харчові продукти в Україні.

Програми починають діяти вже з завтрашнього дня. Завдяки урядовій ініціативі доля фермерських господарств у структурі АПК України може збільшитись удвічі.

Поділитися в соціальних мережах: