Документи для вступу на магістратуру в 2019 році

Відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти, у 2019 році вступники, які вступають до закладів вищої освіти на основі ступеня бакалавра за денною та заочною формами навчання подають заяви тільки у паперовій формі.

Максимальна кількість заяв, які може подати вступник у межах одного навчального закладу визначається правилами прийому цього закладу за рішенням приймальної комісії. Абітурієнти для здобуття ступеня магістра за спеціальностями «Право» та «Міжнародне право» можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях.

Подання заяв на кокурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб не обмежується.

Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії закладу вищої освіти. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструються у день прийняття заяви в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Подання заяви в паперовій формі

Під час подання паперової заяви вступники обов’язково зазначають один із таких варіантів:

 • «Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням);
 • «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

Деякі вступники, які претендують на місця державного або регіонального замовлення (за денною чи заочною формою здобуття освіти), повинні вказувати в кожній заяві її пріоритетність. До таких абітурієнтів належать:

 • ті, що вступають на магістратуру медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань;
 • ті, що вступають на магістратуру за спеціальностями «Право» та «Міжнародне право».

Зазначена вступником пріоритетність не може бути змінена.

Для вступу на денну та заочну форми магістратури потрібно подавати окремі заяви.

Перелік документів, необхідних для вступу на магістратуру

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

 • документа, що посвідчує особу (у разі подачі ID-картки – паперовий витяг з Єдиного державного демографічного реєстру (оригінал та копія);
 • військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат ЗНО для магістрів (оригінал та копія, для визначених спеціальностей);
 • документів, які підтверджують право на участь у конкурсі за вступними іспитами при вступі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (ОКР спеціаліста) за спеціальностями галузей знань 02 «Культура і мистецтво» (крім мистецьких спеціальностей), 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 04 «Богослов’я», 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» (крім спеціальності 293 «Міжнародне право») (за наявності). Це документи, які підтверджують, що вступник належить до пільгової категорії (наприклад, посвідчення учасника бойових дій, довідка про інвалідність тощо).

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватися довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію військово-облікового документа — для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для визначених спеціальностей);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

У правилах прийому кожного ЗВО встановлюється чіткий перелік документів (у тому числі додатковий), необхідних для вступу, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію. Наприклад, для вступників за спеціальностями «Фізична культура та спорт», «Хореографія» потрібно обов’язково подавати медичну довідку за формою 086-о.

Усі копії документів, що подаються вступником, засвідчуються за оригіналами приймальною комісією. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз під час виконання вимог до зарахування (у випадку, якщо вступник рекомендований до зарахування до вищого навчального закладу).

Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності:

 • оригіналу документа, що посвідчує особу;
 • творчих робіт, що вимагаються програмою творчого конкурсу відповідної освітньої програми;
 • творчого доробку (за наявності).

У цьому матеріалі наведено мінімальний перелік документів. Уточнений перелік документів можна переглянути в умовах прийому до конкретного закладу вищої освіти або дізнатися, зателефонувавши до його приймальної комісії.

Джерело: osvita.ua

Поділитися в соціальних мережах: